Algemene voorwaarden Stienen Zonnepanelen. (Versie 03/2022)

Artikel 1 Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Stienen Zonnepanelen, handelsnaam van Stienen Elektrotechniek, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69555184
 3. Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Stienen Zonnepanelen koopt voor privégebruik
 4. Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijke persoon die geen consument is
 5. Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van Stienen Zonnepanelen.
 6. Producten: goederen tot (huur)koop waarvan de koper zich tegenover Stienen Zonnepanelen verbindt, waaronder systemen voor het opwekken van duurzame energie (zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, windturbines, HR ketels).
 7. Diensten: de door of namens Stienen Zonnepanelen, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen service en ondersteuning, waaronder installaties, en onderhoud.
 8. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Stienen Zonnepanelen en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.
 9. Overmacht: elke van de wil van Stienen Zonnepanelen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Stienen Zonnepanelen kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door Stienen Zonnepanelen of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 10. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden alleen geldt voor consumenten of alleen voor niet-consumenten dan wordt dat vermeld.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, installatiewerkzaamheden en overeenkomsten met Stienen Zonnepanelen. En zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Stienen Zonnepanelen en Afnemer.
 12. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Stienen Zonnepanelen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 13. Stienen Zonnepanelen behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen.
 14. In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 15. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Stienen Zonnepanelen zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

 

 

Artikel 2 Overeenkomst en levering

 1. Alle aanbiedingen van Stienen Zonnepanelen zijn vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden.
 2. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Stienen Zonnepanelen niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. Stienen Zonnepanelen aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat zij de bestelling bevestigt
 4. Door Stienen Zonnepanelen genoemde (leverings)termijnen zijn indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Stienen Zonnepanelen in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
 5. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
 6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven van getallen, specificaties, etc en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. Stienen Zonnepanelen kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Stienen Zonnepanelen garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 7. Het risico voor verlies van of schade aan de producten gekocht door koper van Stienen Zonnepanelen gaat over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd door Stienen Zonnepanelen.
 8. Stienen Zonnepanelen behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 9. Een offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 10. Een door Stienen Zonnepanelen opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Stienen Zonnepanelen geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Stienen Zonnepanelen, op de door die toeleveranciers aan Stienen Zonnepanelen verstrekte gegevens.
 11. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Stienen Zonnepanelen voortvloeiende kosten, schaden te vergoeden.
 12. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 13. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Stienen Zonnepanelen zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 14. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Stienen Zonnepanelen is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.
 15. Als u een betaalregeling heeft getroffen met Stienen Zonnepanelen voor deelbetalingen van de factuur, of verlate betaling van de BTW, dan vervalt deze regeling per direct zodra u de betaaltermijn(en) overschrijdt. Daarna is het volledige factuurbedrag inclusief BTW direct opeisbaar door Stienen Zonnepanelen en verplicht u zich dit bedrag per direct te voldoen.
 16. Stienen Zonnepanelen behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter product aan koper te leveren.

Artikel 3 Prijs

 1. De koper is de prijs verschuldigd die Stienen Zonnepanelen in haar bevestiging aan koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Stienen Zonnepanelen worden gecorrigeerd.
 2. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Stienen Zonnepanelen gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst binnen 10 dagen per aangetekende brief ontbinden, tenzij; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
 3. De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Stienen Zonnepanelen is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.
 4. In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Stienen Zonnepanelen, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Stienen Zonnepanelen, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
 5. Indien Stienen Zonnepanelen na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,-. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.
 6. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Stienen Zonnepanelen niet het recht op verrekening of opschorting.
 7. Opdrachtgever gaat akkoord met de overeengekomen betaalcondities in de opdracht bevestiging, hetgeen omvat dat direct na oplevering de factuur volledig voldaan wordt zonder enige verrekening of opschorting van het factuurbedrag. In het geval dat er schade is ontstaan tijdens de montage heeft opdrachtgever niet het recht op verrekening of opschorting maar zal opdrachtnemer de schade beoordelen en naar alle billijkheid afhandelen in geval van schade of tekortkomingen.
 8. Indien op enig moment bij Stienen Zonnepanelen gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Stienen Zonnepanelen het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Stienen Zonnepanelen, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Stienen Zonnepanelen.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van alle door Stienen Zonnepanelen aan koper geleverde producten blijft bij Stienen Zonnepanelen, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Stienen Zonnepanelen heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Stienen Zonnepanelen is nagekomen.
 2. Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de producten verlenen.
 3. De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Stienen Zonnepanelen toebehoort, indien hij in staat van faillissement mocht worden verklaard of indien enig beslag op zijn goederen mocht worden gelegd, of hiervan Stienen Zonnepanelen onmiddellijk in kennis te stellen en voorts aan de curator of beslagleggende deurwaarder mee te delen, dat het product eigendom is van Stienen Zonnepanelen.
 4. De koper verplicht zich om, zolang het eigendom van het geleverde product aan Stienen Zonnepanelen toebehoort, Stienen Zonnepanelen in te lichten indien hij tot verkoop van de (on)roerende zaak overgaat, waarop het geleverde product zich bevindt. Tevens is hij verplicht om de koper mee te delen, dat het product eigendom is van Stienen Zonnepanelen.
 5. De koper is verplicht de producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Stienen Zonnepanelen te bewaren.
 6. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Stienen Zonnepanelen zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de producten terug te halen. Koper dient Stienen Zonnepanelen tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.
 7. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Stienen Zonnepanelen. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

 

Artikel 5 Installatie en overige diensten

 1. Het product wordt door koper zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij is overeengekomen dat de installatie van het product door Stienen Zonnepanelen wordt uitgevoerd.
 2. De koper is jegens Stienen Zonnepanelen verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen c.q. voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product c.q. de juiste werking van het product in gemonteerde staat.
 3. Onverminderd het hiervoor bepaalde zorgt de koper in het geval van het verrichten van diensten door Stienen Zonnepanelen in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:
 4. het personeel van Stienen Zonnepanelen c.q. de door haar ingeschakelde derde, zodra deze op de plaats van opstelling is aangekomen, toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Stienen Zonnepanelen dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits zij dit tijdig aan de koper heeft medegedeeld.
 5. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport
 6. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
 7. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
 8. er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het product wordt geplaatst
 9. voor zover van toepassing zorgt de koper ervoor dat Stienen Zonnepanelen tijdig kan beschikken over de voor de diensten benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door koper in het kader van de uitvoering van de diensten te verschaffen gegevens.
 10. De koper dient ervoor zorg te dragen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de montage/installatiewerkzaamheden van Stienen Zonnepanelen of de door haar ingeschakelde derde behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door of vanwege Stienen Zonnepanelen geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat dient de koper Stienen Zonnepanelen hiervan tijdig in kennis te stellen.
 11. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de koper
 12. Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door koper verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door koper ter beschikking worden gesteld; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht.
 13. Stienen Zonnepanelen spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Stienen Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren.
 14. Stienen Zonnepanelen zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te voeren.
 15. Indien er sprake is van meerwerk is Stienen Zonnepanelen gerechtigd om dit bij de koper in rekening te brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Stienen Zonnepanelen aan koper schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Stienen Zonnepanelen.
 16. Koper is verantwoordelijk voor een droge kruipruimte waar geen water in staat. Indien wij voor de werkzaamheden de kruipruimte dienen te betreden dan dient deze droog te zijn. Mocht hier water in staan dan dient de klant dit water weg te (laten) pompen.
 17. Een aan de klant gezonden legplan, gemaakt met intekensoftware, is ten allen tijden een indicatief concept legplan. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan indicatieve concept legplannen.
 18. Als pannen gehaakt zitten of vast zitten met een kram en/ of schroef, en deze los gemaakt moeten worden ten behoeve van de zonnepanelen (de)montage dan is dat onherstelbaar en kunnen wij deze krammen, haken of schroeven niet terug zetten.

Artikel 6 Aanvaarding en bedenktijd bij koop op afstand

 1. De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Stienen Zonnepanelen geleverde producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
 2. Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene moeten door niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Stienen Zonnepanelen binnen zeven dagen vanaf datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
 3. Consumenten dienen Stienen Zonnepanelen binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard.
 4. Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Stienen Zonnepanelen de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Stienen Zonnepanelen met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet.
 5. In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door Stienen Zonnepanelen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van een product ontbinden. Stienen Zonnepanelen mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.

 

Artikel 7 Garanties

 1. Stienen Zonnepanelen garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten, gedurende de in de offerte aangeboden en in de opdrachtbevestiging overeengekomen garantie termijnen, geen gebreken vertonen dat de producten voldoen aan de daarvoor geldende en door de leveranciers afgegeven specificaties. Door leveranciers aan Stienen Zonnepanelen gegeven garanties voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Indien het product of de geleverde dienst binnen deze garantietermijnen een gebrek vertonen, zal Stienen Zonnepanelen of haar leverancier het gebrek binnen een redelijke termijn herstellen of naar haar keuze het product vervangen met inachtname van de overeengekomen garantietermijnen. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van consumenten niet aan.
 2. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Stienen Zonnepanelen is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden, het aangebracht hebben van veranderingen aan het product – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Stienen Zonnepanelen zijn verricht – en service of aanpassing door een voor het betreffende product niet-geautoriseerd service centre.
 3. Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de koper. Stienen Zonnepanelen streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.
 4. Indien Stienen Zonnepanelen producten aan afnemer aflevert, die Stienen Zonnepanelen van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is Stienen Zonnepanelen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Stienen Zonnepanelen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 5. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Stienen Zonnepanelen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Stienen Zonnepanelen in behandeling te worden genomen.
 6. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Stienen Zonnepanelen garantie verlenen of kan Stienen Zonnepanelen – naar haar keuze – de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.
 7. Indien dat overeengekomen is zal Stienen Zonnepanelen eenmalig voor u een wifi, of internet, verbinding maken op de dag van montage. Stienen Zonnepanelen geeft geen garantie op wifi- of internet verbindingen. De koper vrijwaart Stienen Zonnepanelen van storingen aan internet- of wifi verbindingen. Indien de wifi verbinding (nadien) verbroken is en u wenst dat Stienen Zonnepanelen deze verbinding opnieuw instelt dan is dat een betaalde opdracht.
 8. Mocht het signaal van uw router te zwak zijn en/ of de router te ver weg staan, om verbinding te maken met de wifi module van de omvormer dan vrijwaart de koper Stienen Zonnepanelen van aansprakelijkheid. De koper dient dan zelf een wifi signaal versterker aan te schaffen. Mocht Stienen Zonnepanelen hierna terug moeten komen om nadien deze wifi verbinding in te stellen dan is dat een betaalde opdracht.
 9. Indien een niet door Stienen Zonnepanelen geautoriseerde derde zonder schriftelijke toestemming van Stienen Zonnepanelen werkzaamheden verricht aan de door Stienen Zonnepanelen geinstalleerde PV installatie dan vervalt per direct de garantie op de montagewerkzaamheden en indien van toepassing vervalt ook de fabrieksgarantie.
 10. Koper is na plaatsing zelf verantwoordelijk voor de regelmatige controle op de juiste werking van zijn systeem. Koper vrijwaart Stienen Zonnepanelen voor misgelopen opbrengsten doordat klant verzaakt heeft de juiste werking van het systeem regelmatig te controleren.
 11. Aangezien Stienen Zonnepanelen geen garantie geeft op het dak zelf is zijn niet verantwoordelijk voor lekkages die plaatsvinden drie maanden na plaatsing.

 

 

 

 

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde producten – waaronder ook ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten – berusten bij Stienen Zonnepanelen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden
 2. Het is koper niet toegestaan deze producten te kopiëren, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Stienen Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Stienen Zonnepanelen voor het product of de dienst betaalde prijs.
 2. Stienen Zonnepanelen aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor; schade door een gebrek of tekortkoming aan producten en/of diensten die door Stienen Zonnepanelen binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde opbrengst, omzet en winst; schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Stienen Zonnepanelen op te volgen; schade die is veroorzaakt doordat Stienen Zonnepanelen gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de koper en/ of gehandeld heeft in overeenstemming/ samenspraak met de koper;
 3. Stienen Zonnepanelen zal verwijtbare schade opgeven bij zijn verzekeraar. De koper is niet gerechtigd zonder nadrukkelijke toestemming van verzekeraar deze schade zelf te (laten) herstellen of deze kosten op Stienen Zonnepanelen te verhalen.
 4. De Koper vrijwaart Stienen Zonnepanelen tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met het installeren van de apparatuur, werking en aanwezigheid van de apparatuur
 5. Schades veroorzaakt door natuur rampen, storm en rukwinden dienen via de verzekering van de koper afgedekt te worden. Stienen Zonnepanelen is niet aansprakelijk voor schades veroorzaakt door blikseminslag, natuur rampen, storm, netuitval, en rukwinden. Wij raden u aan uw opstal- of inboedelverzekering aan te passen.
 6. De koper vrijwaart Stienen Zonnepanelen van storingen aan (elektrische) apparatuur, zoals onder andere storingen aan rookmelders, alarm installaties, TV, telefonie , internet en al wat hiermee in verband staat.
 7. Koper dient in het geval van schuin pannendak voldoende reserve dakpannen op voorraad te nemen. De koper vrijwaart Stienen Zonnepanelen van aansprakelijkheid in het geval van gebroken pannen ontstaan voor, tijdens of na de montagewerkzaamheden.
 8. Zonnepanelen bestaan uit silicium en silicium is een natuurproduct. Als gevolg hiervan kunnen er verschillen in kleur zijn tussen panelen onderling. Stienen Zonnepanelen werkt uitsluitend met producten die dit verschijnsel nihil vertonen. De koper vrijwaart Stienen Zonnepanelen van aansprakelijkheid voor geringe kleurverschillen tussen panelen onderling.
 9. Stienen Zonnepanelen zal indien van toepassing de BTW teruggave verzorgen, Stienen Zonnepanelen zal dit uitbesteden aan een daartoe bevoegd accountantskantoor. De koper betaalt Stienen Zonnepanelen inclusief de verschuldigde BTW. De koper zal de btw doorgaans binnen 3 maanden van de belastingdienst terug krijgen. Stienen Zonnepanelen aanvaardt geen verdere verantwoordelijkheid bij het wel of niet toekennen van deze teruggave.
 10. Stienen Zonnepanelen zal de installatie na oplevering aanmelden bij de desbetreffende netbeheerder. Deze zal dit doorgaans direct doorgeven aan de energieleverancier. Stienen Zonnepanelen aanvaardt hier geen verdere verantwoordelijkheid van.
 11. De belastingdienst doet een inhouding (forfait) bij het terug storten van de BTW indien u de panelen gekocht heeft als particulier. Stienen Zonnepanelen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhouding van het forfait door de belastingdienst.
 12. Stienen Zonnepanelen aanvaardt geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor daken in slechte staat en/ of daken met achterstallig onderhoud. Wij adviseren u om regelmatig uw dak te laten inspecteren en onderhouden.

Artikel 11 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Stienen Zonnepanelen en Afnemer.
 2. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 3. Ten aanzien van geschillen is de rechter bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een consument en Stienen Zonnepanelen is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de consument mede bevoegd.
 4. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Stienen Zonnepanelen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is Stienen Zonnepanelen toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Stienen Zonnepanelen worden overgedragen zal Stienen Zonnepanelen, Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Stienen Zonnepanelen is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stienen Zonnepanelen.

 

 

 

Artikel 13. Verzuim/ontbinding

 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is Stienen Zonnepanelen gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Stienen Zonnepanelen, Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Stienen Zonnepanelen gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van Stienen Zonnepanelen op grond van de wet en de Overeenkomst.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.